Christian.Ottosson.nu

OBS NY HEMSIDA MARS 2013! WWW.CHRISTIANOTTOSSON.SE

Om ingångslöner

SÖNDAG 15 APRIL

Jag har inte skrivit särskilt mycket om ingångslönerna den senaste tiden trots att det har diskuterats livligt på andra håll, nu senast i samband med Handelsavtalet där DN tillskriver Annie Lööf en viktig insats. Dels för att jag tycker att mitt eget parti, Centerpartiet, borde har varit ännu tydligare kring vad vårt förslag konkret innebär, dels för att tonläget har varit så orimligt uppskruvat från en del håll.

Men skam den som ger sig, Centerpartiet driver alltjämt på för en ökad lönespridning vilket jag tycker är bra både för de som står och stampar utanför arbetsmarknaden och för de som skulle vara väl förtjänta av en löneökning. Observera att det senare handlar inte minst om mer individuell lönesättning, som jag ser det.

Det är rimligt att den som är oprövad istället för att fortsätta vara arbetslös får prova på ett jobb till en lägre lön. Det är ett sätt att minska arbetslösheten för de som har svårt att komma in, utbildning och annan praktik är andra sätt.

Samtidigt så är det t ex i Huddinge inte alls bara de unga som har svårt att få ett jobb, det gäller lika mycket de nyanlända som har svårt att visa upp det som de har med sig i ryggsäcken när de kommer till Sverige. Det kan också gälla andra personer, och det är här som jag hade önskat att Centerpartiets förslag skulle förtydligas.

Peter Andersson (S) tycker samtidigt det är hårresande att centerpartister tar åt sig äran för att sänkta ungdomslöner finns med i avtalsrörelsen, medan Helen Törnqvist (C) beskriver att alla har ett ansvar för att få ner ungdomsarbetslösheten. Medan Peter inte kan acceptera att det faktiskt är bättre för många att få ett lägre avlönat jobb än att vara arbetslös – vilket dagens undersökning i DN visar för den som tvivlade – så skriver Helen om att sänka trösklarna för unga.

Det är förstås två helt olika ingångar i frågan, och om man hade frågat Peter och Helen vad de tycker om ökad lönespridning så antar jag att svaren hade blivit olika. För den enskilde arbetslöse, ung som gammal, borde dock möjligheten till en lönekarriär vara nog så intressant som andra arbetsvillkor och där menar jag att sänkta ingångslöner borde kunna bidra till en bättre lönekarriär för fler.

Samtidigt intervjuar DN en kille, som via Gnosjöprojektet är på väg in på arbetsmarknaden tack vare ett slags ungdomslön, som på frågan “Hur mycket är du beredd på att gå ner i lön för att få jobb?” svarar: “Jag är beredd på att ge allt för att komma in.”

Det är inte svårt att förstå att han svarar så.

Andra som skriver är Mikael Andersson.

Share on Facebook

Add a comment

Företagsbesök hos Blomstrande ting

FREDAG 24 FEB

Igår hade jag möjlighet att tillsammans med några andra centervänner göra ett företagsbesök hos Erica som driver blomsteraffären Blomstrande ting på Häradsvägen 121. Det är härligt att se idéer förverkligas och lika intressant att lyssna på hur Erica inte bara ger ros till Huddinge kommun utan också har en del idéer på hur saker kan förbättras.

Vi konstaterade tillsammans att sänkta arbetsgivaravgifter skulle göra det lättare för Erica att anställa fler personer, något som känns otroligt angeläget inte minst med tanke på den höga ungdomsarbetslösheten i nuläget. Andra frågor som vi samtalade om var:

  • Betydelsen av ett gott bemötande och coachfunktion mellan nyföretagare – kommun
  • Förenkla så långt som möjligt rutiner för tillståndsgivning från kommunen
  • Nyföretagarcentrum som en viktig nod och bra stöd för många nyföretagare

Jag säger lycka till Erica i fortsättningen!

Share on Facebook

1 comment

”Fackets avtal stoppar de unga”

Nils-Eric Sandberg får det mesta rätt i hans analys av hur Sverige vägrar att sätta ungdomarna i första rummet; “Om alla ungdomar som nu saknar jobb insåg vad det innebar skulle de inte hälsat Reinfeldts kapitulation för LO med jubel.” Helt klart är att de höga ingångslönerna missgynnar unga  och Centerpartiet är idag det enda politiska alternativet för den som vill ge ungdomar bättre möjligheter att få in en fot på arbetsmarknaden – istället för båda fötterna utanför.

Sandberg vill se individuell kontraktsrätt för ungdomar (och andra också får man förmoda) men menar också att detta inte förutsätter ett slopande av kollektivavtalen. Men rimligen skulle det bli ett rejält slag mot de senare och vi kan förvisso inte idag veta vilka konsekvenserna på längre sikt skulle bli.

Jag tror i alla fall att lärlingsanställningar, avstampsjobb x2, sänkta arbetsgivaravgifter och slopade turordningsregler för småföretag är bättre för att sänka ungdomsarbetslösheten än vänsterpartiernas politik.

Läs även Magnus Andersson

Share on Facebook

14 comments

Uppdrag: minska ungdomsarbetslösheten

Sällan (och i få andra länder) har så många unga människor haft det så svårt att få in foten på arbetsmarknaden. Sverige skiljer ut sig i jämförelser med andra länder och även om arbetslösheten nu kommer att dämpas framöver finns en stor risk att många människor får stå vid sidan av och titta på. Detta gäller inte minst yngre och invandrare, och det borde vara en stor uppgift för varje politiskt parti att minska detta utanförskap. Men, som Magnus Andersson skriver, vågar “endast ett svenskt parti vågar diskutera det” … ungdomsarbetslösheten beror delvis på höga ingångslöner. Det här är också något som de flesta inser, en majoritet på aftonbladet.se säger att de tror att lägre ingångslöner skulle ge fler jobb för unga.”

Jag har tidigare skrivit om detta här och här.

Share on Facebook

Add a comment

Är det fler än DN som missuppfattat (C):s modell för turordningsreglerna?

Sverige behöver få fler människor att gå från utanförskap till gemenskap. Därför är det en angelägen sak att avskaffa turordningsreglerna så att även de nyaste på arbetsplatsen bedöms efter sin kompetens, sida vid sida tillsammans med de som varit där längst.

Rebel without a cause

Hur länge ska ungdomar behöva vänta för att få en chans?
Foto: alexdecarvalho

Tyvärr verkar det dock fortfarande finnas förvirring om vilken modell som Centerpartiet i detalj förespråkar när det gäller turordningsreglerna. Att DN (Obs: texten i DN-artikeln som citeras nedan har sedan publiceringen av denna bloggpost tagits bort!) har misstolkat stämmobesluten är illa nog, tyvärr tror jag att förvirring även råder hos en del centerpartister. DN skriver:

“Centern är det parti som vill gå längst när det gäller förändringar i turordningsreglerna. På centerstämman i våras beslutades att dagens undantag med två personer i företag med upp till tio anställda utökas till att gälla tio personer i företag med upp till 50 anställda, åtta personer i företag med 40 anställda, och så vidare. Turordningsreglerna för företag med upp till tio anställda bör slopas helt, enligt centerns stämmobeslut.”

I själva verket var besluten på Centerstämman i maj 2009 följande:

  • Förändra turordningsreglerna genom att införa proportionalitet och överföra på sikt ansvaret för turordningsreglerna till parterna
  • Att LAS skall omarbetas så att företag med 1-9 anställda helt undantas från reglerna om turordning

(Du finner det aktuella slutprotokollet här, se ss 4-6)

Det sistnämnda var ett förslag från Stockholms läns idéarbetsgrupp (där jag själv har varit med och stöttat processen under nästan två år).

Den enda rimliga tolkningen av detta är att Centerpartiets modell innebär att alla företag får undanta nio anställda, och därutöver gäller proportionalitet. Centerstämman menade naturligtvis INTE att ett företag med nio anställda skulle få undanta alla medan ett med 40 anställda skulle få undanta åtta!

Värt att nämna också att det i stämmotexten står att “på längre sikt anser vi att turordningsreglerna bör avskaffas för att istället ge arbetsmarknadens  parter ansvaret att avtala om villkor”.

Fler som bloggar om detta: Kerstin Lundgren, Johan Hedin.

Share on Facebook

2 comments

Avstampsjobb: Fler jobb till unga – inte lägre lön

Centerpartiet visar prov på stor trovärdighet i strävan efter att minska ungdomsarbetslösheten. Tidigare föreslagna och genomförda åtgärder som ungdomsavtal och sänkta arbetsgivaravgifter följs nu upp med förslag om sänkta (minst 2/3 av kollektivavtalsnivån) ingångslöner.

Att ha ett jobb till en något lägre lön (än de redan etablerade) borde rimligen ge en mycket högre inkomst än ingen lön alls.

Vad det handlar om är att komma tillrätta med en av Europas högsta ungdomsarbetslöshetsnivåer. Per Ankersjö gör själva grundidén tydlig: “I en Sifoundersökning för några år sedan värderade 59 procent av arbetsgivarna ett halvår på McDonald’s högre än ett halvårs statskunskapsstudier.”

Centerpartiet visar därmed att både vilja och handlingskraft finns för att göra något åt problemet.

Värt att påminna om arbetsmarknadsminister Sven-Otto Littorins (M) uttalande nyligen: “Det är tyvärr så att om man ändå ska säga upp så är det bättre att det drabbar ungdomar än äldre och sjuka som har lägre produktivitet.”

Share on Facebook

2 comments